Integritetspolicy

BZR Publishing AB och dotterbolags integritetspolicy

1. ALLMÄNT

1.1 Inom BZR Publishing värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter för här beskrivna ändamål. Den beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

2. Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. 

I GDPR skiljer man mellan ”vanliga” personuppgifter och känsliga personuppgifter. Olika typer av personuppgifter kräver olika typer av skyddsåtgärder.  

3. Vad är en personuppgiftsbehandling?

Det är allt man kan tänkas göra med en personuppgift och omfattas därmed av GDPR:

 • Insamling   
 • Registrering
 • Strukturering
 • Lagring
 • Bearbetning   
 • Ändring
 • Användning
 • Radering
 • Överföring

3. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

BZR Publishing AB, org.nr. 559164-9016, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av BZR Publishing. Information om hur du kontaktar oss finns i de olika avsnitten under sektion 5 nedan.

4. NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

4.1 BZR Publishing samlar in personuppgifter om dig som privatperson i olika sammanhang och tillfällen, ex. vis om:

 • du genomför ett köp på våra hemsidor,
 • du registrerar dig som prenumerant av våra nyhetsbrev,
 • du kontaktar oss genom vår infomejl,
 • du registrerar dig som ansökande av recensionsexemplar av våra böcker,
 • du spontant skickar in/lämnar manus till ett av våra förlag,
 • du spontant skickar in en jobbansökan,
 • du erbjuds av oss vara del av vårt kontaktnät för spridning av våra verk,
 • du bjuds in till olika evenemang vi arrangerar,
 • det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och BZR Publishing.

4.2 BZR Publishing samlar även in information genom egna eller tredjepartscookies och liknande uppföljningstekniker som kan komma att logga dina aktiviteter och val när du besöker någon av våra webbplatser. Mer information om BZR Publishing användning av cookies framgår av BZR Publishing Cookiepolicy.

5. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH FÖR VILKET ÄNDAMÅL (VARFÖR)?

5.1 För dig som prenumerant för ett av våra nyhetsbrev

5.1.1 Ändamål

För att marknadsföra nyheter, erbjudanden och rekommendationer

5.1.2 Behandlingar som utförs

 • Distribution av nyhetsbrev med aktuell information och erbjudanden via e-post

5.1.3 Kategorier av personuppgifter

 • e-post

5.1.4 Laglig grund

I enlighet med avtal genom användarvillkoren för våra nyhetsbrev.

5.1.5 Lagringsperiod

Tills nyhetsbrevet blir uppsagd. I varje nyhetsbrev informeras prenumeranten om möjligheten att avregistrera sig för fortsatta nyhetsbrev.

5.1.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

5.2 För dig som ansöker om eller får recensionsexemplar av nyutgivningar

5.2.1 Ändamål

För att kunna hantera beställningar av recensionsexemplar

5.2.2 Behandlingar som utförs

 • Utskick, behandling och leverans av recensionsexemplar av böcker.

5.2.3 Kategorier av personuppgifter

 • Namn,
 • kontaktuppgifter (e-post, adressuppgifter),
 • motivering,
 • företag/titel

5.2.4 Laglig grund

Fullgörande av våra åtaganden enligt avtal som upprättas vid registrering för beställning av recensionsexemplar. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi måste neka dig möjlighet att beställa.

5.2.5 Lagringsperiod

Dina personuppgifter från ansökan om recensionsexemplar sparas i 6 månader från datum för den senaste beställningen av ett recensionsexemplar.

5.2.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

5.3 För dig som spontant skickar in/lämnar manus till ett av våra förlag

5.3.1 Ändamål

För att kunna hantera spontanmanus med följebrev

5.3.2 Behandlingar som utförs

 • Registrering av personuppgifter för identifikation
 • Kommunikation med upphovspersonen

5.3.3 Kategorier av personuppgifter

 • Namn, e-post, telefon
 • Adressuppgifter
 • Följebrev och manuskript

5.3.4 Laglig grund

Intresseavvägning. Fullgörande av våra åtaganden enligt användarvillkoren för spontan inlämning av manus. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan inte ta emot ditt manus för bedömning.

5.3.5 Lagringsperiod

Vi sparar inlämnade manuskript och medföljande information för en tid upp till maximalt 5 år efter inlämning. 

5.3.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

Om du i efterhand vill ändra dina personuppgifter eller återkalla ditt manus, går det bra att vända sig till det av våra förlag du lämnat in ditt manus till via: info@bazarforlag.se

5.4 För dig som registrerad intressent för inbjudningar m.m. till olika evenemang inom Strawberry Publishings förlagsgrupp

5.4.1 Ändamål

För att kunna genomföra evenemang i syfte att sprida information om verket

5.4.2 Behandlingar som utförs

 • Kontakt med relevanta personer för inbjudningar
 • Hantera inbjudningslistor
 • Kommunikation av inbjudan med uppföljning och hantering av anmälan
 • Genomförande av evenemang (mottagande av gäster)
 • Uppföljning av evenemang

5.4.3 Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • E-postadress
 • Postadress

5.4.4 Laglig grund

Avtal, såsom uppdragsavtal alternativt författaravtal, eller intresseavvägning, med användarvillkor, för registrerad som intressent för eventinbjudningar. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi måste neka dig att bli registrerad.

5.4.5 Lagringsperiod

Till dess du som inbjuden avregistrerar dig. I varje inbjudan informeras du om möjligheten att avregistrera dig för fortsatta inbjudningar.

5.4.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

5.5 När det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Strawberrys Publishing

5.5.1 Ändamål

För att kunna fullgöra BZR Publishing rättsliga förpliktelser

5.5.2 Behandlingar som utförs

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lag, domslut eller myndighetsbeslut t ex bokföringslagen eller reglerna om produktansvar, t ex vid återkallande av en vara.

5.5.3 Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefon), betalningshistorik, betalningsinformation, din korrespondens

5.5.4 Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

5.5.5 Lagringsperiod

Dina personuppgifter kan komma att sparas efter ovan nämnda lagringstider under respektive tjänst alternativt till dess att ärendet är avslutat om krav på ytterligare lagring finns t.ex. i bokföringslagen

5.5.6 Kontakt för dina integritetsfrågor

6. DATASÄKERHET OCH INTEGRITET

Säkerheten, integriteten och sekretessen kring dina personuppgifter är väldigt viktig för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade att skydda dina personuppgifter från obehörigt röjande, användning och förändring. Från tid till annan utvärderar vi dessa åtgärder för att utreda behovet av att vidta ytterligare åtgärder eller uppdatera existerande sådana. Vänligen notera att det, trots att vi vidtagit alla rimliga åtgärder, saknas säkerhetsåtgärder som är fullständigt säkra. Vi ber dig därför omedelbart informera oss om misstänkta aktiviteter som du eventuellt upptäcker i någon av nämnda ändamål.

7. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

7.1 BZR Publishing kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra avtalet med dig eller för fullgörande av avtal med BZR Publishings leverantörer och samarbetspartners, s.k. personuppgiftsbiträden i områden som IT, betalningar, marknadsföring och distribution.

7.2 Om personuppgifter lämnas ut till företag som behandlar personuppgifter för BZR Publishings räkning ingår vi ett biträdesavtal med denna part. Vi anlitar endast personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

7.3 När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in och behandlar informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden).

7.4 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till självständigt personuppgiftsansvariga om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter, för att tillvarata BZR Publishings rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. För denna grupp ingår vi inte ett personuppgiftsbiträdesavtal då de själva styr behandling av personuppgifterna under egna villkor och integritetspolicys.

8. VILKA KAN VI KOMMA ATT HÄMTA DINA PERSONUPPGIFTER FRÅN?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi kan komma att samla in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig,
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Om sådana uppgifter enligt ovan samlas in, faller de inom ramen av laglig grund och lagringsperiod i enlighet med de tjänster du använder.

9. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Om det sker undantag från detta, får personuppgiftsbiträdet, såsom personuppgiftsbiträden inom EU/EES, endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. Vi säkrar också upp att en skyddsnivå kan upprättas såsom om biträdet vore stationerad inom EU/EES.

10. LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER

Information som tillhandahålls av BZR Publishing kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än BZR Publishing. Vi ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom den information som avser behandling av personuppgifter och som finns tillgänglig på respektive webbplats.

11. DINA RÄTTIGHETER

11.1 Du har som registrerad rätt att få tillgång till personuppgifter om dig själv. Du kan erhålla kostnadsfri information om bl.a. vilka personuppgifter som BZR Publishing behandlar om dig och i vilket syfte. Du har vidare rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Du har även rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandlingen av personuppgifterna eller att invända mot personuppgiftsbehandlingar vi gör under den lagliga grunden intresseavvägning. Vänligen notera att vissa av rättigheterna enbart gäller i särskilda situationer, exempelvis rätten till dataportabilitet som enbart gäller i det fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och att behandlingen sker automatiserat.

11.2 Vill du ha hjälp med något av ovanstående eller något annat kring dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via de kontaktvägar som här anges för respektive ändamål så hjälper vi dig.

11.3 Du har även rätt att när som helst vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter av oss behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Tag då kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du här: www.datainspektionen.se

12. FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om BZR Publishing genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer vi att informera dig som registrerad via e-post innan förändringarna träder i kraft. Integritetspolicyn kommer också vara publicerad på våra webbplatser:


Senast uppdaterad 2020-07-03

/BZR Publishing AB